Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid nämda arbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Vi hjälper er här att reda ut begreppen och svarar på frågor som är vanliga.

Fönsterbyte

Med vanliga tvåglasförnster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren. Energieffektiva fönster har två eller tre glas ihopsatt i en isolerruta. Mellanrummet är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut.

Fönsterrenovering

Färgen på ett träfönster har en livslängd på 7-12 år om den målats på rätt sätt med rätt färg. Vid renovering är det viktigt att trävirket är torrt och att den yta som ska målas görs rent före målning. Målning ska göras med rätt färg i rätt antal ytskikt. Om det finns ruttna partier måste dessa bytas ut före målning. Om kittet lossnat måste omkittning ske.

Detta ska göras med kitt som har lång livslängd. Vid fönsterrenovering ska man ta ställning till om fönstret bör renoveras genom utbyte av glasruta till energi- eller ljudisolerande ruta. Detta kostar mycket pengar men är alltid billigare än byte till nya fönster.

Energieffektiva fönster – minskat uppvärmningsbehov

Eftersom fastighetens värmebehov minskar med energieffektiva fönster är det möjligt att installera mindre energikrävande uppvärmningsutrustning. Energieffektiva fönster sparar pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Ett fönsterbyte är inte nödvändigt för att göra dem energieffektiva. Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets utformning och estetik.

Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan vara en bättre lösning.

Fönsterbyte

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva fönster som enda åtgärd är sällan ekonomiskt rikigt. Men om du till exempel ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstren dåliga och behöver bytas ut, välj då energieffektiva.

 

Balkongrenovering

 

Betongen åldras allt fortare beroende på luftföroreningar.

Balkonger utförda på 30-talet är ofta utförda med stålbalkar som nu kan vara kraftigt rostiga och därmed har mycket sämre bärförmåga än vid uppförandet.

Under 30- och 40-talet användes ofta aluminatcement som var en kristidsvara och som nu är i omedelbart behov av utbyte.

Balkonger byggda före 1970 utfördes ofta i betongkvalitet vilken åldras i förtid och med armering som ligger för nära ytan.

Vid renovering av balkonger är det ofta möjligt att göra balkongen större vilket gör att den balkong som idag fungerar för bord och två stolar efter renovering.

 

Fasadrenovering

 

En väl underhållen fasad är en förutsättning för att klara påfrestningar från väder och vind. En väl isolerad fasad bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Lika vikigt är det att fasaden kan andas så att fukt och därmed mögel inte får fäste. Det finns många olika metoder för fasadrenovering.

Åtgärdsanalys vid fasadrenovering

Innan renovering måste fasaden besiktigas för att kontrollera om det räcker med ny putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Att putsa om görs främst om putsen släppt från underlaget (s.k. bomputs).

Färgsättning

Vid fasadrenovering är det vara ett utmärkt tillfälle att se över färgvalet för den nya putsen. Inte sällan har fastigheter fått nya kulörer med åren. Vi hjälper till att fram prover på originalfärgen och exempel på nya färger, helt enligt fastighetsägarens önskemål.

Material och metoder

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering. Oavsett om det handlar om fogfriga system, genomfärgad puts eller vattenavvisande men vattenångsgenomsläppliga system tar vi fram rätt produkter för rätt ändamål.

Tilläggsisolering

Vid en helrenovering av fasader kan det vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera fasaden och därmed få bättre inomhusklimat och lägre energikostnader.

 

Tvättstugor

Rent rum

För små, slitna, för liten maskinpark, osäkerhet. Så börjar många projekt när fastighetsägare vänder sig till oss.

Vi har renoverat tvättstugor som servar ett fåtal lägenheter i mindre hus till hundratals lägenheter i flera huskroppar.
Gemensamt för alla är att idag bygger vi rum dit boende vill gå. Rum där man kan lämna sina kläder och rengöringsmedel och komma tillbaka utan att någon knyckt ens tillhörigheter.

Modern maskinpark

Självklart ser vi över maskinparken. Man tvättar mer kläder och oftare idag än för t.ex. 40 eller 50 år sedan. En del fastighetsägare önskar enbart stora moderna torkskåp som sväljer enorma mängder tvätt, andra vill behålla torkrummen. Hur många maskiner, typ av maskiner och kapacitet styrs av antalet användare.

Dagens teknik

Tiden är förbi när boende behöver bege sig till tvättstugan för att undersöka möjliga tvättider och boka dessa med en cylinder på en trätavla. Idag installeras elektroniska bokningstavlor där boende kan boka tider genom internet. Trots teknikens införande är de mycket lätthanterliga för personer som inte är vana vid tekniska funktioner.

Genom det elektroniska bokningssystemet styrs vilka maskiner man har tillgång till, hur långa tvättpassen får vara. Man kan t.ex. tillåtas boka bara en grovtvättmaskin i stor tvättstuga. Finns det flera tvättrum i tvättstugan bokar man det tvättrum man ska ha, sedan är det bara en användare åt gången som kan använda det rummet. Tryggt och säkert.

Rotavdrag

Hur fungerar ROT avdraget?

År 2008 återinfördes ROT-avdraget för villaägare och bostadsrättsinnehavare som nu får göra ett skatteavdrag med 50% på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

ROT-avdraget kommer att samordnas med Hushållsnära tjänster. Det innebär att skattereduktionen begränsas till 50 000 kronor per person oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa. Självklart går det bra att kombinera båda tjänstesektorerna för en person i hushållet, exempelvis köpa städhjälp för 10 000 kronor och hantverkshjälp för 40 000.

I länkarna här nedan finns all information som tar upp alla frågor kring ROT avdraget och dess positiva möjligheter för dig som kund.

 

Rotavdrag.se

 

Regeringen – Frågor och svar om husavdrag

Bygganmälan

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart (9 kap. PBL).

Det gäller när arbetet handlar om att:

  • uppföra eller bygga till en byggnad,
  • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning,
  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller
  • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygganmälan ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bland annat behovet av byggsamråd.

Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. Ibland krävs det en rivningsplan till en bygganmälan.
Bygganmälan behövs inte för lovfria åtgärder som rör en eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader förutsatt att det inte gäller inre åtgärder, t.ex. installation av ventilationsanordning.

Bygganmälan behövs inte heller:

  • när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk inom område som inte omfattas av detaljplan
  • för åtgärder som rör byggnader eller anläggningar som är till för totalförsvaret och är av hemlig natur eller
  • för vissa åtgärder med byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting
Bygglov

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov (8 kap. PBL). Loven upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (t.ex. upplag, plank och murar) krävs också bygglov. Det erfordaras bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt.

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs för de flesta rivningsarbeten.
Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Lov för tillfällig åtgärd kan ges om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges. Det tillfälliga lovet kan lämnas för högst 10 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år och sedan ytterligare 5 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort eller upphöra.

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning). Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Kvalitetsansvarig

För att sådana åtgärder som kräver bygganmälan ska få påbörjas ska det finnas en eller flera kvalitetsansvariga, som ska utses av byggherren. Systemet med kvalitetsansvarig är till för att samhället ska ha garantier för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att ta sitt ansvar i byggprocessen. Den kvalitetsansvarige ska vara certifierad av godkänt certifieringsorgan.

Byggsamråd

När bygganmälan kommit in ska byggnadsnämnden kallas till byggsamråd. Där går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Vid samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven som är nödvändig. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig.

Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Uppgiften är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Kontroller vilka kan vara hantverkares dokumenterade egenkontroll eller utlåtanden från sakkunniga inom ventilation, statiska konstruktioner, brand, tillgänglighet för rörelsehindrade m.m.

Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kvalitetsansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem som ska ha samordningsansvar. Det är byggherren som ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige måste antingen vara riksbehörigh eller ha godkänts av byggnadsnämnden för det enskilda projektet.

Boverket har utfärdat föreskrifter om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. I de fall byggnadsnämnden finner att någon särskild kvalitetsansvarig inte behövs, t.ex. vid enklare arbeten av begränsad omfattning, kan byggherren själv godkännas som kvalitetsansvarig.

Kontrollplan

Efter samrådet ska byggnadsnämnden fatta beslut om kontrollplan. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll samt i vissa fall av fristående sakkunniga.

 

 

Radon

En osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

* Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

* Radon i bostäder kan komma från marken under och runt om huset, från byggnadsmaterialet i huset och från vatten som används i hushållet.

*Radon kan medföra lungcancer i och med att vi andas in det genom våra luftrör och ner i lungorna. Även om det tar minst 15 år för att radonpåverkan ska utveckla lungcancer så kan sjukdomsrisken accelerera genom rökning.

Källa: Boverket

 

Rotavdrag

 

Hur fungerar ROT avdraget?

År 2008 återinfördes ROT-avdraget för villaägare och bostadsrättsinnehavare som nu får göra ett skatteavdrag med 50% på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

ROT-avdraget kommer att samordnas med Hushållsnära tjänster. Det innebär att skattereduktionen begränsas till 50 000 kronor per person oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa. Självklart går det bra att kombinera båda tjänstesektorerna för en person i hushållet, exempelvis köpa städhjälp för 10 000 kronor och hantverkshjälp för 40 000.

I länkarna här nedan finns all information som tar upp alla frågor kring ROT avdraget och dess positiva möjligheter för dig som kund.

 

Rotavdrag.se

 

Regeringen – Frågor och svar om husavdrag

Kontakta oss

Kontakta oss via E-post: info@reliningskonsult.se eller
Telefon: 0700- 377 377