POLICY / Avtalsvillkor

Tryggare hantering av kunduppgifter

Syfte
Denna policy har vi upprättat för att du skall känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter har vi.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Företag
  • e-postadress
  • Anteckningar för fullföljande av avtal

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med offert, order, informationsmail.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Det är enbart arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rensning av personuppgifter sker när någon kontaktperson slutar på kundföretaget. Alla kunder har rätt att om så önskas att bli informerade om vilka personuppgifter vi har registrerat om dem.

Ansvar
Vi är personuppgiftsansvarig, detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter

ReliningsKonsulten i Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon:  0700-377 377
info@reliningskonsult.se